Referat af ordinær generalforsamling 2023.05.02

Senest opdateret: Torsdag, 25. maj 2023

Referat generalforsamling GF Søgaard 2.maj 2023

1. Martin vælges til dirigent 


2. Kristine vælges til referent

3. Formandens beretning ved Camilla
-fastelavn: Camillas carport er stadig til rådighed for fastelavn.
-fjernvarme: Ingen spørgsmål
- vejrenovering: Benjamin gennemgår vejrenovering/vejenes tilstand. Benjamin spørges til ristene på Moselodden, Benjamin kigger på det. Diskussion vedr parkering af biler der leder vandet den forkerte vej eller fører skidt med i kloakkerne. Det anbefales at man parkerer fornuftigt både i forhold til trafik samt afvanding af regnvand. Det foreslås at der kommer fejemaskine i stedet for fej selv dag. En del beboere observerer at der ligger affald efter der er tømt skrald. Kan meldes til Vestforbrændingen.
- tilstanden omkring søen, skrald, terrænregulering: Flere oplever at der er skrald ved søen. Det anbefales at bruge borgertip hvis der er større grene, stammer osv på stien. Det opfordres til at alle rydder op. Der skal rettes henvendelse til kommunen vedr beskæring af afvandingskanalen da der står vand på stien.
- dialogmøde i Ballerup Kommune vedr grønne hegn: Der er endnu ikke konkrete regler fra Ballerup kommune
- Dialog vedr pumpestationen: Beboere op af byggeri ved pumpestation er ikke generede af byggeriet
- hjemmeside bruges mere:
- sommerfest, der skal laves et udvalg:
- Camilla stiller ikke op til genvalg:

4. Mikkel aflægger regnskab, se bilag. Regnskab vedtages

5. Mikkel fremlægger budget, se bilag. Budget vedtaget for grundejerforening, kontingent bibeholdes. Budget for vejlaug vedtages, kontingent bibeholdes.

6. Valg til bestyrelse. Camilla stiller ikke op til genvalg. Mikkel genopstiller. Iman vælges ind

7. Valg af revisorsuppleant. Christian genvælges

8. Evt.
- Diskussion af fordelingsnøgle vedr vejudgifter. Holdningerne er meget forskellige
- Fibernet. Ole kontakter Wizer. Der bliver lagt kontakttelefonnummer på hjemmesiden om hvem der er ansvarlig ved nedbrud

Visninger: 99