Generalforsamling 2018-05-02

Senest opdateret: Tirsdag, 11. februar 2020

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formanden aflægger beretning
4) Kassereren aflægger regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag:
 Forslag 1: Forslag om hjertestarter
 Forslag 2: Revurdering af beslutning om indførelse af Betalingsservice
 Forslag 3: Nedsættelse af arbejdsgrupper ifm. godkendte forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af revisorsuppleant for 1 år
9) Evt.


Ad 1)
Martin blev valgt som dirigent.

Ad 2)
Karsten blev valgt som referent.

Ad 3)
Formanden afgav beretning jf. bilag 1

Generalforsamlingen udtrykte ønske om, at bestyrelsen arbejder videre med at undersøge mulighederne for at få fibernet. Dette vil kræve at ca. 30 husstande tilmelder sig.

Der blev fremsat en opfordring til at holde vejene ud for egen grund rene da snavs, som henlægger i frost og tø øger nedbrydningen af vejen.

Generalforsamlingen udtrykte støtte til at arbejde for at finde den bedste løsning for placering af lysmaster. Bestyrelsen vil gå aktivt ind i arbejdet.

Ad 4)
Kassereren fremlagde regnskab.

Foreningens regnskab for 2017 blev godkendt. Der er indført en periodeforskydning så kassererens og formandens honorar fremover udbetales i december.

Foreningens budget for 2018, som bl.a. indeholder en opgradering af fastelavnsfesten blev godkendt.

Der har været betydelige udgifter til snerydning i 2018 pga. vejrforholdene i marts måned.

Budget 2018 og regnskab 2017 for vejlauget blev godkendt.

Ad 5)
Kontingentet til vejlauget sættes op med 300 kr. for skabe bedre mulighed for vejvedligeholdelse.

Kontingent til grundejerforeningen, snerydning og vejvedligeholdelse udgør herefter 1590 kr. i 2018 mod 1290 kr. i 2017.

Ad 6)

a) Forslag om hjertestarter.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Finn Søgårdsvej 21, Benjamin Søgårdsvej 19A, Henrik, Camilla og Katrine Søgårdsvej 19A som skal implementere forslaget. Benjamin tilbød generøst at fortage elinstallationen.

b) Revurdering af beslutning om indførelse af Betalingsservice

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 14-2. en undlod at stemme.

c) Nedsættelse af arbejdsgrupper ifm. godkendte forslag

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7)
Niels Fessel og Peter Olesen træder ud af bestyrelsen. Tak for indsatsen!

Kristine Røn Larsen, som hidtil har været suppleant træder ind i bestyrelsen.

Benjamin Højgaard træder ind i bestyrelsen.

Ole Bro indtræder som suppleant i bestyrelsen.

Ad 8)
Katrine Højgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 9)
Det blev fremført, at vejen er i meget dårlig stand.

Bestyrelsen vil undersøge om medlemmerne af vejlauget af vejlauget kan forpligtes til at bidrage til en gennemgribende renovering af vejene.

Der blev mindet om foreningens Facebookside GF-Søgård. Brug den.

Visninger: 1003