Principper for placering af genstande og parkering ved fortov og vejside i GF Søgård

Bestyrelsen har, efter henvendelse fra en grundejer, drøftet spørgsmål om placering af sten og andre genstande ved fortov og vejside, samt parkeringsregler. Udgangspunktet for henvendelsen handler om ansvarsforhold i tilfælde af ting- eller personskade forårsaget af sådanne genstande, samt sikring af fri ind- og udkørsel til parceller. Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet og anbefaler, at vi i GF Søgård forholder os til emnet på følgende måde:

Vedr. sten og andre genstande ved vejkant og på fortovsarealet 

  • Vi mener ikke at grundejerforeningen har noget ansvar mht. de sten beboere placerer i vejkanten. På kommunens hjemmeside står dette ganske tydeligt, under fanen ”privat fællesvej”:  

Hvis du eller dine ting er kommet til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at kontakte den grundejer, hvis grund støder op til stedet på den private fællesvej, hvor du kom til skade (tilgrænsede grundejer).

Det er den tilgrænsede grundejer, som har ansvaret for at holde vejen i god og forsvarlig stand under hensyn til trafikkens art og størrelse.

  • Man må ikke hindre færdsel på ”fortovet” ved at rykke stenene ind, i praksis skal der kunne passere en barnevogn. Så det tænker vi ikke er en mulighed. Der er i praksis flere der benytter sig af græs fortovsarealerne, når de går ned langs Søgårdsvej

Vedr. parkering på vejene

  • Principielt mener vi, at det er et misforstået hensyn, at parker på "fortovet" for at give bedre plads til biler på vejen. Bedre udsyn kan give højere fart. Det er heller ikke hensigtsmæssigt jf. pkt. 1
  • Den enkelte chauffør skal vurdere hvor der er plads til at parkere, og om der er mulighed for passage af et andet og større køretøj. Ingen bør være i tvivl om, at man enten parkerer i samme side, eller så meget forskudt, at passage er muligt
  • I færdselsloven står:

” Du må ikke standse eller parkere på steder eller på måder, der er til fare eller ulempe for færdslen.”

  • Det udmønter sig i praksis ved at man ikke må holde længere ude, end 20 cm fra vejkanten. Men det skal selvfølgelig være muligt at forlade sin matrikel på betryggende vis

Bestyrelsen opfordrer til, at hvis I oplever problemer med adgang til og fra egen parcel, at I selv tager den konkrete snak med den/de implicerede parter.