VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF GRUNDEJERE UNDER

“ SØMANDSSTEDETS” UDSTYKNING
UDGAVE: 2013 (AFLØSER HIDTIDIGE UDGAVE AF 2008)

§ 1
Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN “SØGÅRD” Hjemsted: Ballerup Kommune
§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser inden for området, hvori medlemmernes ejendom er beliggende.
Opkrævning og administration af midler i henhold til kendelser afsagt af det offentlige, bl.a. til vejenes anlæg og vedligeholdelse.
§ 3
Som medlemmer af foreningen kan optages ejere af parceller beliggende på “SØMANDSSTEDETS” udstykning. Er der flere ejere til en parcel, har ejerne tilsammen ét medlemsskab.
”SØMANDSSTEDETS” udstykning omfatter parcellerne på Søgårdsvej 1-22, Moselodden 1-4, Edelsmindevej 1-12, Skovledvej 1-7, Kildesvinget 8 og Skovvej 127-157 (ulige nr.).
Foreningen administrerer et vejlaug, som omfatter følgende parceller: Søgårdsvej 1-22, Moselodden 1-4, Edelsmindevej 1-12, Skovledvej 1-7 samt Skovvej 131 og 153. Moselodden 5-14 samt Ballerup Kommune er bidragspligtige til dette vejlaug.
Når en parcel sættes til salg, skal foreningens formand oplyses om dette. Når parcellen er solgt, skal fraflytteren meddele foreningens formand den nye ejers navn og adresse samt overtagelsesdato. Den nye ejer kan indtræde i foreningen med
samme rettigheder og forpligtelser.
Et udtrædende medlem har intet krav på indbetalte bidrag til foreningen.
Det årlige medlemskontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Nye indtrædende medlemmer betaler et indskud samt fuldt årskontingent for det løbende regnskabsår. Indskuddets størrelse fastsættes ligeledes af den ordinære
generalforsamling.
Medlemskontingent evt. med tillæg af opkrævningsgebyr opkræves en gang årligt ved regnskabsårets begyndelse.
§ 4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den kan give eller ophæve foreningens vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts/april måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt, herunder pr. email, til hvert enkelt medlem inden d. 15. januar.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 1. februar, og forslagsstilleren må skriftligt motivere sit forslag. Forslag samt øvrigt materiale, der skal behandles på generalforsamlingen, fremsendes til medlemmerne senest 3 uger før dens afholdelse. Medsendelse af relevante bilag besluttes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Alle beslutninger træffes af generalforsamlingen ved afstemning ved håndsoprækning, medmindre et flertal af de tilstedeværende forlanger skriftlig afstemning. Et medlem kan lade sig repræsentere ved stedfortræder med fuldmagt.
Intet medlem kan repræsentere mere end i alt 3 fuldmagter.
Til vedtagelse af beslutninger kræves simpelt flertal, bortset fra vedtagelse af ændringer af vedtægter og opløsning af foreningen.

Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.
Opløsning af foreningen kan ske, når 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for dette ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Såfremt der ved den opløsende generalforsamling ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, men 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som dagsorden. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kan et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede opløse foreningen.
Kun bidragspligtige medlemmer har stemmeret vedrørende udgifter til anlæg og vedligeholdelse af Skovledvej, Søgårdsvej, Moselodden (1-4) og Edelsmindevej.
Bidragspligtige medlemmer er ejere af parcellerne Skovledvej 1-7, Søgårdsvej 1-22, Moselodden 1-4, Edelsmindevej 1-12, Skovvej 131 og 153, samt Ballerup Kommune.
§ 5
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af 5 medlemmer, der vælges for en to-årig periode, 2 det ene og 3 det følgende. Hvert år vælges en suppleant.
Desuden vælges en revisor for 2 år ad gangen, og en revisorsuppleant for ét år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og sammentræder efter formandens indkaldelse, så ofte han/hun eller 2 af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og sammentræder efter formandens indkaldelse, så ofte han/hun eller 2 af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og har under ansvar for generalforsamlingen den hele ledelse og varetagelse af foreningens anliggender, ligesom den råder over foreningens pengemidler til fremme af de ved lovene fastsatte formål samt til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem i alle anliggender i henhold til vedtægterne og generalforsamlingsbeslutninger.
Der skrives referat af bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.
§ 6
Der udarbejdes regnskab over foreningens formue samt over dens indtægter og udgifter. De nærmere bestemmelser gives af bestyrelsen.
Kassereren tildeles prokura til at disponere over foreningens konti.
Regnskabsåret løber fra 1/1 - 31/12.
Regnskabet afgives af kassereren til revision senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb til generalforsamlingens valgte revisor.
Foreningens årsregnskab samt det øvrige materiale, der skal behandles på den ordinære generalforsamling, udsendes i henhold til reglerne i § 4.
§ 7
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes med den i § 4 anførte majoritet. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelsen af foreningens formue på opløsningstidspunktet.


Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen april 2013.