Bekendtgørelse om standsning og parkering i Ballerup Kommune

I medfør af færdselslovens § 28, stk. 3, § 92, stk. 1, nr. 1, og § 92 c, stk. 4 har Ballerup Kommune med samtykke fra Københavns Vestegns Politi truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed.

§ 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

§ 2. Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

§ 3. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 01. september 2014. Samtidig ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.

Kilde: Vejdirektoratet