Generalforsamling 2019-04-25

Senest opdateret: Tirsdag, 11. februar 2020

Ballerup d. 25-04-2019

Referat af ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen ”Søgård”

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Martin Fabricius (Søgårdsvej 20), som blev valgt.

 • Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Benjamin Højgaard (Søgårdsvej 19A), som blev valgt.

 • Formanden aflægger beretning
 • Der er afholdt 3 møder i år.
 • Der er nye beboere på vejen, vi ønsker dem velkommen.
 • Der er kommet en ny belysning på vejen, det er generelt godt- men vi vil lave en lille gruppe, der samler op på de master, der ikke står hensigtsmæssigt grundet et for stort lysindfald på visse ejendomme.
 • Ønske om trafikspejl ved Kildesvinget: Kommunen vil ikke montere et spejl.
 • Ønske om bredbåndsinstallation på vejen: Vores grundejerforening har ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til at være interessant for de billige udbydere. Vi fortsætter med at afdække vores muligheder.
 • Der blev slutteligt gjort reklame for vores Facebook gruppe GF Søgård.

 Kommentarer:  

 Hjertestarter

Finn Christensen (Søgårdsvej 21) spurgte, hvorfor sidste års beslutning om at få monteret en hjertestarter på vejen ikke er gennemført?

Formandens svar: Det er ikke hjertestarteren alene, der redder liv, men det beredskab, der er knyttet til den. Hvis vi selv køber en hjertestarter, får vi ikke tilknytningen til det offentlige beredskab.

Arbejdsgruppen fortsætter med at arbejde for et hjertestarter-beredskab, der kan sikre beboerne på vejen. Finn Christensen er med i gruppen.

Fastelavn

Oplæg til genindførsel af betaling for børn og voksne, der ikke bor på vejen. Generalforsamlingen godkender den nye procedure og lægger det op til bestyrelsen, hvordan dette bliver udmøntet.

Sommerfest 2019

Hvem vil arrangere? 

Der skal være sommerfest. Interessen var stor, der skal findes en festkomité.

Nabohjælp 

Er der interesse for dette?

Bjarne Bidstrup (Skovledvej 4A) lægger op til, at vi slår os sammen med andre grundejerforeninger. Bestyrelsen vil se på muligheden for at et arrangement med andre foreninger.

 • Kassereren aflagde regnskab.

Alle har betalt kontingent.

Grundejerforeningens og vejlaugets regnskaber blev godkendt uden kommentarer.

 Fastsættelse af kontingent

Oplægget til grundejerforeningens kontingent kr. 150 blev vedtaget.

Oplægget til forhøjelse af vejlaugets kontingent til 2.350 kr. blev vedtaget.

 Behandling af indkomne forslag:

 1. Bestyrelsen bemyndiges til at starte en forundersøgelse vedrørende ny vejbelægning.

 Der henvises til det udleverede oplæg i Bilag 2.[mangler]

Vejen er henved 40 år og slidte. En tidligere forundersøgelse indikerer, at en renovering af vejen vil beløbe sig op til 2,5-3,5 mio. Udgiften vil ikke blive mindre med tiden.

Hvad er vores kompetencer -kan vi overhoved igangsætte sådan et projekt?

Ole Vingård: Kommunen kan bevillige en betalingsgaranti. Men hvor er vi egentlig i dag, hvad vil kommunen være med til?

Der præciseres: opgaven går ud på at afdække vores kompetencer. Hvor står kommunen, har vi overhoved mulighed for at igangsætte sådan et projekt.

Det præciseres, at vi ikke stemmer om, hvorvidt vi skal have en ny vej, men om vi må afdække foreningens muligheder og kompetencer.

Finn Christensen og Ole Vingård tilføjer: Problemet med fordelingsnøglen udestår. Dette må gerne behandles. 

 • Kommunegaranti - kan dette lade sig gøre (opkrævning)?
 • Kan vi få rådgivning fra fællesforeningen?
 • Muligheden ang. opsparing tages med i undersøgelsen.

Forslaget er vedtaget.

 • Valg af bestyrelse

      Personer på valg:

 • Camilla Fabricius, Søgårdsvej 20, genopstiller.
 • Mikkel Schnack, Søgårdsvej 9, genopstiller.
 • Carsten Munk afgår, Christian Fessel, Skovledvej 6 overtager stafetten.

 Valg af revisor suppleant for 1 år

Revisor suppliant:  Katrine Højgaard (Søgårdsvej 19A)

 Intet.

 Bilag:

Formandsberetning for grundejerforeningen Søgård, april 2019

 Bestyrelsesmøder: Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling: maj 2018, februar 2019 og marts 2019

 • Nye beboere: Der er flere huse til salg lige nu og vi indtil videre fået meddelelse om nye beboere d. 1/6-19 i Søgårdsvej 12.
 • Der har været særlig stor byggeaktivitet på Søgårdsvej det sidste års tid. 2 nye flotte huse er bygget. Det har betydet en del trafik på vejene og dermed også et større slid, hvilket har bekymret nogle.
 • Fællesforeningen: Årsmøde i april 2018:
  • Holder først deres årsmøde d. 2. maj
 • Vejbelysning: Vi har nu fået den nye vejbelysning. Siden sidste generalforsamling har der været en del aktivitet i en mindre gruppe, som forsøgte at finde en løsning på opsættelse af lysmaster ved Søgårdsvej 10, 12 og 14 som alle var glade for. Det lykkedes. Det har været dejligt at få en god belysning af vejene, men lygterne har bevirket at der er lysgener i nogle huse. Bestyrelsen har talt om at hvis der er nogle der føler sig generede af for kraftigt lys i husene fra lysmasterne, bør der være mulighed for at justere på skærmene, så de ikke lyser ind i husene. Vi vil derfor opfordre til at samle en lille gruppe der kan samle klager sammen og arbejde med kommunen om at reducere generne.
 • Renovation af vejene: Som I kan se af regnskabet, som vores kassér fremlægger om lidt, er der øgede udgifter til reparation af de værste steder på vores veje. Derfor har bestyrelsen fremsat et forslag denne gang vedr. igangsætning af en forundersøgelse vedrørende muligheder og juridiske problemstillinger ifm. en ny vejbelægning
 • Hjertestarter: Vi nedsatte en arbejdsgruppe til at søge om at få en hjertestarter opsat i grundejerforeningen. Vi fik accept fra husejere til mulige opsætningssteder og samlet et hjerteløberhold – tak for begge dele – og sendt en ansøgning til Tryg fonden. Desværre fik vi afslag. Efter afslaget har vi undersøgt hvor der er hjertestartere i nabolaget og fundet flere:
  • Vuggestuen Sydpolen, Egebjerghaven 82
  • Din private døgnpleje, Skovvej 76

Det burde være tæt nok på til vi kan få glæde af dem også.

 • Spejl ved Kildesvinget: Vi har været i kontakt med kommunen vedr. opsætning af et skilt og et spejl ved krydset mellem Søgårdsvej og Kildesvinget. Det er desværre blevet afvist med den begrundelse af det ikke vil fremme trafiksikkerheden
 • Bredbånd: Vi besluttede på sidste generalforsamling af undersøge muligheden for at få bredbånd i grundejerforeningen. De første undersøgelser har vist at udbyderne ikke er voldsomt interesserede i en lille grundejerforening som vores. Vi har derfor været i kontakt med nogle nabo-grundejerforeninger. De har også været interesserede, og har lidt forskellige forudsætninger, da fx Nysøvang har offentlige veje, og de har fået skudt tomrør i deres veje, hvilket vi er i tvivl om er sket hos os. Vi vil arbejde lidt videre i det kommende år
 • Fastelavn: Igen i år afviklede vi fastelavnsfest. Det var som vanligt meget hyggeligt, men vi løb ind i tilmeldingsproblemer i år. Ved deadline var der 24 tilmeldte, vi endte dog med at blive 61 pga. tilmeldinger efter deadline. Dette gav arrangørerne problemer ift. traktementet. Bestyrelsen overvejer en minimal egenbetaling for bedre at kunne styre tilmeldingen og vil gerne høre jeres holdning til dette. Vi havde på et tidspunkt en betaling på 10 kr. for børn og for voksne udenfor. Voksne i husstanden var gratis.
 • Sommerfest: Det er tid for en sommerfest. Vi vil gerne samle et festudvalg i aften, som kan finde en dato og arrangere festen. Christian Fessel fra bestyrelsen vil være tovholder.
 • Facebookgruppen Søgård: Der har været god aktivitet i FB gruppen og vi kan kun opfordre jer til at melde jer ind og følge lidt med. Der underrettes fx om fremmede biler i området, råd om alarmer og gratis blomster ???? Kan I ikke finde den, er Ole Bro den rette at gå til

 

Visninger: 971